Особливі дані

Завантажити файлом: В комісію.doc

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор Акопян Лариса Петрiвна
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2014
(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВОЛОШКА”
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
19500, Черкаська обл.,Городищенський р-н, мiсто Городище, вулиця Миру, будинок 117
4. Код за ЄДРПОУ
03057905
5. Міжміський код та телефон, факс
вiдсу тнiй
6. Електронна поштова адреса
lesyalutsenko@ukr.net;ruben20109@ukrpost.ua

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2014
(дата)
2. Повідомлення №78(3875) Бюлетень “Цiннi папери Украiни” 28.04.2014
опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці pratvoloshka.org.ua в мережі Інтернет 28.04.2014
(адреса сторінки) (дата)

 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2014 припинено повноваження Директор Акопян Лариса Петрiвна 1.2096
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол №3/2014 вiд 25.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 25.04.2014р. припинено повноваження: Директор: Акопян Лариса Петрiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 1.2096%. Перебувала на посадi 2р.5 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2014 припинено повноваження Голова Наглядової ради Миронова Лiдiя Iванiвна 1.2096
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 25.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 25.04.2014р. припинено повноваження: Голова Наглядової ради: Миронова Лiдiя Iванiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 1.2096%. Перебувала на посадi 2р.5 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Гадар Лiдiя Миколаївна 1.2096
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 25.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 25.04.2014р. припинено повноваження: Член Наглядової ради: Гадар Лiдiя Миколаївна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 1.2096%. Перебувала на посадi 2р.5 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2014 припинено повноваження Член Наглядової ради Короп Тетяна Володимирiвна 1.2096
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 25.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 25.04.2014р. припинено повноваження: Член Наглядової ради: Короп Тетяна Володимирiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 1.2096%. Перебувала на посадi 2р.5 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2014 припинено повноваження Ревiзор Литвин Любов Олексiївна 1.2096
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №1/2014 вiд 25.04.2014р.) у зв’язку з закiнченням термiну дiї повноважень з 25.04.2014р. припинено повноваження: Ревiзор: Литвин Любов Олексiївна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 1.2096%. Перебувала на посадi 2р.5 мiс. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2014 обрано Директор Акопян Лариса Петрiвна 1.2096
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради (протокол №3/2014 вiд 25.04.2014р.) з 25.04.2014р. обрано: Директор: Акопян Лариса Петрiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 1.2096% та акцiями емiтента 25332шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв:директор. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2014 обрано Голова Наглядової ради Миронова Лiдiя Iванiвна 1.2096
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 25.04.2014р.) та рiшенням Наглядової ради (протокол №3/2014 вiд 25.04.2014р.) з 25.04.2014р. обрано: Голова Наглядової ради: Миронова Лiдiя Iванiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 1.2096% та акцiями емiтента 25332шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: фотограф. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2014 обрано Член Наглядової ради Гадар Лiдiя Миколаївна 1.2096
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 25.04.2014р.) з 25.04.2014р. обрано: Член Наглядової ради: Гадар Лiдiя Миколаївна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 1.2096% та акцiями емiтента 25332шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: швея. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2014 обрано Член Наглядової ради Короп Тетяна Володимирiвна 1.2096
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 25.04.2014р.) з 25.04.2014р. обрано: Член Наглядової ради: Короп Тетяна Володимирiвна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 1.2096% та акцiями емiтента 25332шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: приймальниця замовлень. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
25.04.2014 обрано Ревiзор Литвин Любов Олексiївна 1.2096
Зміст інформації:
Рiшенням чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2014р. (протокол №1/2014 вiд 25.04.2014р.) з 25.04.2014р. обрано: Ревiзор: Литвин Любов Олексiївна. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, володiє часткою в статутному капiталi 1.2096% та акцiями емiтента 25332шт. Обрано – на 3 роки. Обiйманi посади за останнi п’ять рокiв: перукар-модельєр. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

Вы можете Залишити свій коментар, или ссылку на Ваш сайт.

Залишити свій коментар

---