Річний звіт

Завантажити файлом:Звіт для ЗАВАНТАЖЕННЯ.doc

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор       Акопян Лариса Петрiвна
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 22.04.2014
(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВОЛОШКА”
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
03057905
4. Місцезнаходження
Черкаська , Городищенський, 19500, Городище, Миру, 117
5. Міжміський код, телефон та факс
відсутній
6. Електронна поштова адреса
lesyalutsenko@ukr.net; ruben20109@ukrpost.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.04.2014
  (дата)

 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень “Цiннi Папери України” № 74(3871)   22.04.2014
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці pratvoloshka.org.ua в мережі Інтернет 22.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента  
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов’язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва)  
33. Примітки До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: “Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi” – за звiтний перiод емiтент не отримував лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi “Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента.“ – емiтент не має акцiонерiв, що володiють 10 вiдсоткiв i бiльше акцiй акцiонерного товариства.”Вiдомостi щодо учатi емiтена в створеннi юридичних осiб” – за звiтний перiод емiтент не брав участi у створеннi юридичних осiб.”Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря” – в штатному розкладi емiтента не передбачено посаду корпоративного секретаря.”Iнформацiя про рейтингове агентство” – за звiтний перiод емiтент не користувався послугами рейтингова агенства, так як Товариство не має стратегiчного значення для економiки чи безпеки держави i не має монопольного становища. “Iнформацiя про облiгацiї емiтента” – за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не реєструвалося. “Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом” – за звiтний перiод випускiв iнших цiнних паперiв емiтента не реєструвалося. “Iнформацiя про похiднi цiннi папери” – за звiтний перiод випускiв похiдних цiнних паперi не реєструвалося.”Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду” – за звiтний перiод викупу власних акцiй не вiдбувалося. “Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї”, “Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї” – товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод < 5 млн. грн.”Звiт про стан об’єкта нерухомостi” – за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомостi.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (у разi наявностi) вiдсутня так як емiтент звiтується вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.„Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток паїв)”; „Iнформацiя про дивiденди”; „ Iнформацiя про юридичних осiб послугами яких користується емiтент”; „Опис бiзнесу”; „Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв”; „Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй”; „Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття за розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду; iнформацiя про змiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття; вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду; вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного перiоду.”; „Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв вплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.”; „Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв”;” Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв”; „Основнi вiдомостi про ФОН”; „Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН”; ”Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН”; „Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН”; „Правила ФОН”; „Текст аудиторського висновку (звiту)” – не заповнюється приватними акцiонерними товариствами вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв рiшення вiд 03.12.2013р. № 2826 зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013р. за № 2180/24712.
Держава не має акцiй ПрАТ “Волошка”, в статутному капiталi товариства вiдсутня державна частка.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВОЛОШКА”
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
ААА №462676
3. Дата проведення державної реєстрації
03.09.1996
4. Територія (область)
Черкаська
5. Статутний капітал (грн)
418850.46
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
12
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
96.02 НАДАННЯ ПОСЛУГ ПЕРУКАРНЯМИ ТА САЛОНАМИ КРАСИ
14.13 ВИРОБНИЦТВО IНШОГО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ
74.20 ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI ФОТОГРАФIЇ
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти – акцiонернi товариства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Фiлiя Черкаське ОУ АТ «Ощадбанк» м.Черкаси.
2) МФО банку
354507
3) поточний рахунок
26002750191138
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Не вiдкривали
5) МФО банку
немає
6) поточний рахунок
Не вiдкривали

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Директор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Акопян Лариса Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НС 552072 11.11.1998 Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перукар
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.12.2011 3 роки
9) Опис
Директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. До компетенцiї Директора належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради. В тому числi до компетенцiї Директора вiдноситься: 1) Прийняття рiшення про вчинення правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 2) Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства; 3) Розроблення та затвердження штатного розкладу, посадових iнструкцiй та посадових окладiв (тарифних ставок (окладiв) працiвникiв) Товариства, визначання iншi умови оплати працi працiвникiв Товариства, подання на затвердження трудовому колективу правила внутрiшнього трудового розпорядку; 4) Призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства, визначення умови оплати працi посадових осiб фiлiй та представництв Товариства; 5) Укладання та виконання колективного договору, призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники директора; 6) Розпорядження коштами та майном Товариства на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства. 7) Вiдкриття та закриття рахункiв у банкiвських установах; 8) Пiдписання (видача) довiреностей, пiдписання (укладання) будь-яких договорiв (контрактiв, угод, правочинiв) та пiдписання iнших документiв вiд iменi Товариства на суму до 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства; 9) Найм та звiльнення працiвникiв Товариства, вжиття до них заходiв заохочення та накладання стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України; 10) визначення органiзацiйної структури Товариства, прийняття рiшення про створення структурних пiдроздiлiв (виробничих, функцiональних, тощо) ; 11) здiйснення iнших функцiй та виконання iнших дiй, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та вирiшення всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради Товариства. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. Посадова особа не працює за сумiсництвом. Попередня посада перукар, iнших посад не обiймає. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2011р. та в зв`язку з внесенням змiн та доповнень до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї правлiння було змiнено на одноосiбний орган – директор. Посадову особу обрано 20.12.2011р. на термiн 3 роки. Стаж керiвної роботи 5 рокiв. За звiтний перiод директор не змiнювався. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Литвин Любов Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НЕ 100159 22.01.2002 Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження**
1958
5) освіта**
Середньо-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перукар
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.12.2011 3 роки
9) Опис
До компетенцiї Ревiзора належить: – перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства; – перевiрка вiдповiдностi порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам; – аналiз фiнансового стану Товариства; -аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства; – оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства. Компетенцiя Ревiзора може бути змiнена шляхом внесення змiн до Статуту або прийняття вiдповiдного рiшення Загальними зборами. Посадова особа отримувала вiд Товариства винагороду у виглядi заробiтної плати у розмiрi вiдповiдно до штатного розпису i не надавала згоди на розголошення суми отриманої винагороди. Посадова особа не працює за сумiсництвом. Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2011р. та в зв`язку з внесенням змiн та доповнень до статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї було змiнено ревiзiйну комiсiю на одноосiбний орган – Ревiзора. Посадова особа обрана 20.12.2011 на термiн 3 роки. Стаж керiвної роботи 12. Працює на ПрАТ “Волошка” перукар. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. за звiтний перiод ревiзор не змiнювався.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Миронова Лiдiя Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НЕ 233152 29.10.2002 Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження**
1950
5) освіта**
Середня
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фотограф
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.12.2011 3 роки
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 9.6.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзора; 9.6.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 9.6.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства; 9.6.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 9.6.5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 9.6.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9.6.7. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом та/або цим Статутом; 9.6.8. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9.6.9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 9.6.10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 9.6.11. Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; 9.6.12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 9.6.13. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту; 9.6.15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.5. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.10., п.8.4. Роздiлу 8 Статуту Товариства; 9.6.16. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 9.6.17. Вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України “Про акцiонернi товариства”, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 9.6.18. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 9.6.19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9.6.20. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.22. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 9.6.23. Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади); 9.6.24. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 9.6.25. Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; 9.6.26. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; 9.6.27. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 9.6.28. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 9.6.29. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 9.6.30. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. 9.6.31. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Як Голова наглядової ради фiзична особа не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2011р. та у вiдповiдностi до нової редакцiї статуту склад наглядової ради змiнено. Посадова особа обрана 20.12.2011р на термiн 3 роки. Стаж керiної роботи 10 рокiв. Працює на пiдприємствi фотографом, за сумiсництвом не працює.Посад на iнших акцiонерних товариствах не обiймає. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод змiн в кiлькiсному та персональному складi наглядової ради не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гадар Лiдiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НС 404576 03.01.1998 Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження**
1962
5) освіта**
Середня
6) стаж керівної роботи (років)**
4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Швея
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.12.2011 3 роки
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 9.6.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзора; 9.6.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 9.6.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства; 9.6.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 9.6.5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 9.6.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9.6.7. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом та/або цим Статутом; 9.6.8. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9.6.9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 9.6.10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 9.6.11. Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; 9.6.12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 9.6.13. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту; 9.6.15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.5. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.10., п.8.4. Роздiлу 8 Статуту Товариства; 9.6.16. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 9.6.17. Вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України “Про акцiонернi товариства”, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 9.6.18. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 9.6.19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9.6.20. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.22. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 9.6.23. Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади); 9.6.24. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 9.6.25. Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; 9.6.26. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; 9.6.27. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 9.6.28. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 9.6.29. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 9.6.30. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. 9.6.31. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Як член наглядової ради фiзична особа не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2011р. та у вiдповiдностi до нової редакцiї статуту склад наглядової ради змiнено. Обрано на посаду 20.12.2011р. на термiн 3 роки. Працює на ПрАТ”Волошка” швея, iнших посад не обiймає, за сумiсництвом не працює. Посад на iнших пiдприємствах не обiймає. За звiтний перiод персональний та кiлькiсний склад наглядової ради не мнiнювався. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член наглядової ради
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Короп Тетяна Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
НС 694954 30.11.1999 Городищенським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.
4) рік народження**
1952
5) освіта**
Середньо-спецiальна
6) стаж керівної роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Пенсiонер
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.12.2011 3 роки
9) Опис
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 9.6.1. Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзора; 9.6.2. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; 9.6.3. Прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до цього Статуту та чинного законодавства; 9.6.4. Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 9.6.5. Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, на суму, що не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 9.6.6. Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 9.6.7. Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом та/або цим Статутом; 9.6.8. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства; 9.6.9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди; 9.6.10. Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора; 9.6.11. Обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства; 9.6.12. Обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом; 9.6.13. Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.14. Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного п.6.10., п.6.13. Роздiлу 6 Статуту; 9.6.15. Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до п.8.5. Роздiлу 8 Статуту, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до п.8.10., п.8.4. Роздiлу 8 Статуту Товариства; 9.6.16. Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об’єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 9.6.17. Вирiшення питань, передбачених роздiлом ХVI Закону України “Про акцiонернi товариства”, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 9.6.18. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 9.6.19. Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 9.6.20. Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.21. Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 9.6.22. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства; 9.6.23. Обрання та звiльнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства (у разi запровадження такої посади); 9.6.24. У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 9.6.25. Затвердження порядку використання коштiв Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом; 9.6.26. Визначення поточних напрямiв дiяльностi Товариства, затвердження рiчних планiв розвитку Товариства; 9.6.27. Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення; 9.6.28. Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України; 9.6.29. Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства; 9.6.30. Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом. 9.6.31. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом. Як член наглядової ради фiзична особа не отримує винагороду вiд Товариства нi в натуральному, нi в грошовому виразi. Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.12.2011р. та у вiдповiдностi до нової редакцiї статуту склад наглядової ради змiнено. Обрано на посаду 20.12.2011р на термiн 3 роки. Iнших посад не обiймає, за сумiсництвом не працює – пенсiонер. Посадова особа товариства непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 12 рокiв. За звiтний перiод змiн в персональному та кiлькiсному складi наглядової ради не було.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред’явника привілейовані іменні привілейовані на пред’явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Директор Акопян Лариса Петрiвна НС 552072 11.11.1998 Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл. 01.03.1998 25332 1.20958442381 25332 0 0 0
Ревiзор Литвин Любов Олексiївна НЕ 100159 22.01.2002 Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл. 01.03.1998 25332 1.20958442381 25332 0 0 0
Голова наглядової ради Миронова Лiдiя Iванiвна НЕ 233152 29.10.2002 Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл. 01.03.1998 25332 1.20958442381 25332 0 0 0
Член наглядової ради Гадар Лiдiя Миколаївна НС 404576 03.01.1998 Городищенським РВУМВС України в Черкаськiй обл. 01.03.1998 25332 1.20958442381 25332 0 0 0
Член наглядової ради Короп Тетяна Володимирiвна НС 694954 30.11.1999 Городищенським РВ УМВС України в Черкаськiй обл. 01.03.1998 25332 1.20958442381 25332 0 0 0
Усього 126660 6.04792211904 126660 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2013
Кворум зборів** 63.7
Опис Порядок денний:1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборiв.2. Звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора.3. Звiт Наглядової ради про роботу за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.4. Звiт Ревiзора. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора, затвердження рiчного звiту та балансу Товариства станом на 31.12.2012р. 5. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2012 рiк. Порядок денний затверджено наглядовою радою товариства. Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо порядку денного загальних зборiв не надходило. Позачергових зборiв не було. Прийнятi рiшення: 1. Прийняте рiшення:«1). Обрати Головою зборiв – Акопян Лариса Петрiвна;Секретарем зборiв – Стецюра Нiна Iванiвна; 2). Обрати Лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї –Лупашко Ольга Леонiдiвна;Член лiчильної комiсiї – Зiменко Надiя Василiвна;3). Встановити термiн дiї повноважень даної лiчильної комiсiї – з початку зборiв та до їх закiнчення. Пiсля закiнчення зборiв лiчильна комiсiя зобов’язана оформити протокол про пiдсумки голосування, пiсля пiдписання якого повноваження обраних членiв лiчильної комiсiї припиняються». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 1312965 Голосiв100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 1312965 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв.Рiшення прийнято одноголосно. 2. «Звiт Директора ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОШКА» про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011рiк та визначенi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2012 рiк затвердити». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 1312965 Голосiв100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 1312965 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв.Рiшення прийнято одноголосно. 3. «Звiт Наглядової ради про роботу за 2012 рiк прийняти до вiдома». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 1312965 Голосiв100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 1312965 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв.Рiшення прийнято одноголосно. 4. «Звiт Ревiзора прийняти до вiдома. Рiчний звiт Товариства за 2012 рiк, а також баланс ПРИВАТНОГОГ АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВОЛОШКА» станом на 31.12.2012р затвердити». Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 1312965 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 1312965 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв.Рiшення прийнято одноголосно.5. 1). Частину отриманого прибутку Товариства за результатами дiяльностi в 2012 роцi у сумi 7,0 тис.грн. направити на накопичення нерозподiленого прибутку ПрАТ «ВОЛОШКА» вiд дiяльностi минулих перiодiв». 2) Частину отриманого прибутку Товариства за результатами дiяльностi в 2012 роцi у сумi 13,0тис.грн. направити на ремонт примiщення та проведення опалення в примiщеннi. Результати голосування: Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, що беруть участь у голосуваннi 1312965 Голосiв100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «За» 1312965 Голосiв 100 % вiд присутнiх на зборах; Голосувало «Проти» 0 Голосiв; «Утримались» 0 Голосiв.Рiшення прийнято одноголосно. Всi питання порядку денного розглянутi та по ним прийнятi вiдповiднi рiшення. Зауважень по веденню Загальних зборiв не надiйшло.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
18.06.1998 76/23/1/98 Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000003248 Акція проста документарна іменна Документарні іменні 0.02 2094273 41885.46 100
Опис Перший випуск ацiй зареєстровано 18.06.1998 року.
 
18.06.1998 76/23/1/98 Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР UA4000134233 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.02 2094273 41885.46 100
Опис Загальними зборами акцiонерiв ЗАТ “Волошка” прийняте рiшення про переведення випуску iменних акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв ЗАТ “Волошка” вiд 20.12.2011р.)та змiнило тип товариства на “ПРИВАТНЕ”. Черкаське територiальне управлiння ДКЦПФР на пiдставi наданого емiтентом пакету документiв здiйснило обмiн свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 76/23/1/98 з датою видачi 18.06.1998 втратило чиннiсть. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй бездокументарної форми iснування отримано товариством 23.01.2012 р.Торгiвля акцiями емiтента на бiржових та органiзацiйно-оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв не здiйснювалась. Намiрiв щодо надання заяв на лiстiнг не має. Обiг цiнних паперiв емiтента здiйснюється на позабiржовому ринку України. Додаткова емiсiя цiнних паперiв в звiтному роцi не проводилась.
 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 12.6 12.6 0 0 12.6 12.6
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 12.6 12.6 0 0 12.6 12.6
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 12.6 12.6 0 0 12.6 12.6
Опис У 2013 амортизацiї основних засобiв не нараховувалпсь. Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2013 року становить – 0,5 тис. грн. На пiдприємствi облiк основних засобiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 “Основнi засоби” .Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить – 87.4 тис. грн., знос – 74,8 тис. грн., залишкова вартiсть – 12,6 тис. грн., станом на 31.12.2013р. вiдповiдно становить – 87,4 тис. грн., знос – 74,8 тис. грн., залишкова вартiсть – 12,6 тис.грн. Залишкову вартiсть основних засобiв скадають машини та обладнання. Товариство використовує обладнання у вiдповiдностi до виробничих потреб. Будiвель та споруд, транспортних засобiв на балансе товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 103.9 95.8
Статутний капітал (тис. грн.) 41.9 41.9
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 41.9 41.9
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2″Баланс”,затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов’язання – Поточнi зобов’язання – Забезпечення наступних виплат i платежiв – Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(103.900 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(41.900 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов’язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов’язання X 0 X X
Усього зобов’язань X 0 X X
Опис: Облiк, оцiнка, структура зобов’язань у звiтностi та бухгалтерському облiку визначенi вiдповiдно до нормативних документам, якi регламентують порядок бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi а також П(С)БО № 11“Зобов’язання” затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р.№ 20.Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2012 р. та 31.12.2013р. вiдсутнi.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
27.03.2013 03.04.2013 Відомості про проведення загальних зборів

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю – аудиторської фiрми “Карат – Аудит”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків – фізичної особи) 22804749
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Черкаси, б-р. Шевченка, 243/89,
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3781 30.03.2006
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** Не отримували Не отримували Не отримували Не отримували
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності за 2013рiк
Думка аудитора*** умовно-позитивна

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2011 1 0
2 2012 1 0
3 2013 1 0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): Реєстрацiю акцiонерiв для участi в загальних зборах здiйснювала реєстрацiйна комiсiя Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): Голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу вiдбувалось бюлетнями. Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Позачерговi збори за звiтний перiод не скликались. Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 4

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради не створено будь-яких комiтетiв.
Інші (запишіть) У складi наглядової ради не створено будь-яких комiтетiв.

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть) Члени Наглядової ради не отримують винагороду нi в натуральному нi в грошовому виглядi.

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть): У внутрiшнiх документах акцiонерного товариства вiдсутнi будь-якi вимоги до членiв наглядової ради.   X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов’язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов’язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (запишіть) При обраннi нового члена наглядової ради вiн самостiйно ознайомлюється зi змiстом внутрiшнiх документiв акцiонерного товариства.

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)   X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): В зв’язку з затвердження нової редакцiї Статуту , яка мiстить всю необхiдну iнформацiю щодо органiв управлiння та не передбачає обов’язкової наявностi додаткових положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння Товариства, на загальних зборах акцiонерiв було прийнято рiшення не затверджувати додаткових до Статуту положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння акцiонерного товариства.

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Ні Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Ні Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік X  
Раз на рік   X
Частіше ніж раз на рік   X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) Рiшення про затвердження зовнiшнього аудитора приймає Наглядова рада Товариства.

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

 

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором X  
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Акцiонерне товариство змiнювало зовнiшнього аудитора протягом останнiх рокiв, причиною змiни зовнiшнього аудитора було те що умови договору з аудитором не задовольняли Товариство.

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада   X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант X  
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в звiтному перiодi проводились ревiзiйною комiсiєю (ревiзором.) та аудитором.

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Останнього разу ревiзiйна комiсiя (ревiзор) проводила перевiрку з власної iнiцiативи.

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків   X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X
Інше (запишіть): Акцiонерне товариство ще не визначилось в питаннi чи необхiдно залучати iнвестицiї будь-яким з перерахованих способiв.    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акцiонерне товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акцiонерне товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Акцiонерне товариство не має власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ’ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число)  
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ВОЛОШКА” за ЄДРПОУ 03057905
Територія   за КОАТУУ 7120310100
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за КОДУ 0
Вид економічної діяльності   за КВЕД 96.02
Середня кількість працівників 12  
Одиниця виміру: тис.грн.  
Адреса 19500 Черкаська область Городищенський Городище Миру, 117  

 

Форма № 1-м
Баланс на 31.12.2013 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершене будівництво 020 0.5 0.5
Основні засоби:
– залишкова вартість 030 12.6 12.6
– первісна вартість 031 87.4 87.4
– знос 032 ( 74.8 ) ( 74.8 )
Довгострокові біологічні активи:
– справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
– первісна вартість 036 0 0
– накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції 040 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Усього за розділом I 080 13.1 13.1
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 26.1 29.2
Поточні біологічні активи 110 0 0
Готова продукція 130 30.5 34.5
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
– чиста реалізаційна вартість 160 3.9 3.9
– первісна вартість 161 3.9 3.9
– резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість з бюджетом 170 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 4.7 4.7
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
– в національній валюті 230 17.5 18.5
– у тому числі в касі 231 0 0
– в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 0 0
Усього за розділом II 260 82.7 90.8
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 95.8 103.9

 

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 41.9 41.9
Додатковий вкладений капітал 320 18 18
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 35.9 44
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 380 95.8 103.9
II. Забезпечення наступних виплат та платежів 430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0 0
Поточні зобов’язання за розрахунками:
– з бюджетом 550 0 0
– зі страхування 570 0 0
– з оплати праці 580 0 0
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов’язання 610 0 0
Усього за розділом IV 620 0 0
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 95.8 103.9

 

Примітки 1.1Необоротнi активи На пiдприємствi облiк основних засобiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 “Основнi засоби” .Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить – 87.4 тис. грн., знос – 74,8 тис. грн., залишкова вартiсть – 12,6 тис. грн., станом на 31.12.2013р. вiдповiдно становить – 87,4 тис. грн., знос – 74,8 тис. грн., залишкова вартiсть – 12,6 тис.грн.Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2013 року становить – 0,5 тис. грн. Станом на 31.12.2012р. виробничих запасiв рахувалося на суму – 26,1 тис. грн., готової продукцiї на суму – 30,5 тис. грн; станом на 31.12.2013р. виробничих запасiв на суму – 29,2 тис. грн., готової продукцiї на суму – 34,5 тис. грн.Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнi валютi станом на 31.12.2013р. становить- 18,5 тис. грн. Поточнi зобов’язання станом на 31.12.2012 р. та 31.12.2013р. вiдсутнi. Статутний капiтал заявлений, зареєстрований i вiдображений в облiкових реєстрах в сумi – 41,9 тис. грн. в попереднiх звiтних перiодах. Розмiр статутного капiталу не змiнився i на момент перевiрки вiдповiдає даним Головної книги, балансу, i даним Статуту . Згiдно Свiдоцтва про державну реєстрацiю випуску акцiй вiд 23.01.2012р. за реєстрацiйним №76/23/1/10 Черкаське теруправлiння ДКЦПФР засвiдчила випуск 2094273 штук простих iменних акцiй на загальну суму 41885,40 гривень номiнальною вартiстю – ,02гривень.Засновникам товариства належать 2094273 штук простих iменних акцiй, що становить 100% статутного капiталу. Акцiї Товариства сплаченi повнiстю за номiнальною вартiстю. До складу додаткового капiталу включено суму iндексацiї необоротних активiв. Залишок додаткового капiталу станом на 31.12.2013 становить – 18,0 тис. грн. Нерозподiлений прибуток на початок року становить – 35,9 тис. грн., на кiнець звiтного року – 44,0 тис. грн. За 2013р. пiдприємство отримало прибуток вiд звичайної дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної) в сум i – 10,0 тис. грн.
Керівник Акопян Лариса Петрiвна
Головний бухгалтер вiдсутнiй

 

Форма N 2-м
2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2013 р.

 

Стаття Код рядка За звітний період за аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 181.2 185
Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 ( 0 ) ( 0 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020) 030 181.2 185
Інші операційні доходи 040 0 0
Інші доходи 050 0 0
Разом чисті доходи (030 + 040 + 050) 070 181.2 185
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 080 ( 39.3 ) ( 20 )
Інші операційні витрати 090 ( 131.9 ) ( 142.5 )
у тому числі: 091 0 0
  092 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 100 ( 0 ) ( 0 )
Разом витрати (080 + 090 + 100) 120 ( 171.2 ) ( 162.5 )
Фінансовий результат до оподаткування (070 -120) 130 10 22.5
Податок на прибуток 140 ( 0 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (130 -140) 150 10 22.5
Забезпечення матеріального заохочення 160 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів 202 0 0

 

Примітки Витрати на пiдприємствi визнаються вiдповiдно до положення (стандарту бухгалтерського облiку №16″Витрати” i визнаються в бухгалтерському облiку одночасно з зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язань. Згiдно даних бухгалтерського облiку витрати основної дiяльностi :Собiвартiсть реалiзованої продукцiї становить – 39,3 тис. грн.Iншi операцiйнi витрати становлять – 131,9 тис. грн.Прибуток визначено i наведено у Звiтi про фiнансовi результати за 2013р. по критерiях визнання доходiв i витрат вiдповiдно до П(С)БО “Звiт про фiнансовi результати”.За звiтний перiод Товариство отримало чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї робiт, послуг в розмiрi – 181,2 тис. грн.Iншi доходи становлять – 0 тис. грн.Станом на 31.12.2013р. чистий прибуток згiдно даних бухгалтерського облiку становить – 10,0 тис. грн.
Керівник Акопян Лариса Петрiвна
Головний бухгалтер вiдсутнiй

 

Вы можете Залишити свій коментар, или ссылку на Ваш сайт.

Залишити свій коментар

---